Eye Banks in Uttarakhand

Dehradun (0135) Eye International 2764229; Gandhi Satabdhi Eye Hospital 2654279/2658686; Himalayan Institute Hospital Trust 2412081/82; DIVYA DRISTI FOUNDATION – EYE BANK 3295336, M-09358833000; Guru Teg Bahadur Sahib Hospital, 2721615, 

Haridwar (0133) Ganga Mata Charitable Eye Hospital 2426090; Sri Bhumanand Charitable Hospital & Research Institute 2460011/2460173/2460722. Rudrapur (05944) MAHARAJA AGARSEN HOSPITAL 246791, M-9837082755