Eye Banks in Mizoram

Agartala (0381) Society for Promotion of Eye Donation 2324024/2224184; EYE BANK – INDIRA GANDHI MEMORIAL HOSPITAL 2323331, 23140487 

Mizoram

Mizoram (0389) MIZORAM EYE BANK 2323236, 2310715